dvd
de - es - en - fr - ki - global
inti global

schrefler
syn

Im Auge der Sonne
Film
Skulptur
Bildwerke
Performance
Musik

Utkalla

INTIÑAHUI.  Kay rimayka Antikunamanta Kichwa Shimimantami shamun, chay rimayka shuk mana rikunalla kuskata rikuchin: inti ñawita. Kay película nishkaka 3D nishkawan rurashpa shuk cuadro sobredimensional ta rikuchin, chaypi kawsay muyuta rikuchishpa.
Chaypakka  Ecuadormanta runa kawsaypak , shukmanta iskunakaman,  ñawpa pachapak yupaykunawan rurashkami kan. Kati katiklla iskun rikchayka imashina kawsayka kallarishkatapish, wiñarishkatapish, sisayashkatapish wañurishkatapish rikuchinmi.  Shuyushkaka pankallami, chayka tawka watata achkata yuyarishpalla rurashkami karka.
INTIÑAHUI - EN EL OJO DEL SOL achka sinchilla rikuyta wiñarichishpa kunan pachamanta moda nishkata harkarin.

Texto de la DVD – Nina Popp ; Traduccion : Inti Cartuche

Rikuchina raymikuna mishashkakuna link

Houston llaktapi Estados Unidos ukupi INTIÑAHUI rikuyka Gran Remi Award premiota chaskishkami, chay festival nishkamanta ashtawan alli karka. Kay película nishkami 4300 peliculakunamanta ashtawan alli película experimental kashkamantami  misharka. 2008 wata tukurikpika peliculapak pushaktaka India llaktapak Festival de cinepi paypak peliculata rikuchichun karaparkakuna. 2008 wata kallariypika Intiñahui nishkata   Kunsthaus Grazpi rikuchishkami karka. Ashtawanpish 2010 watapi película nishkaka Ars Electronica Animation Festival, Linz llaktapipashmi karka

Muskuymanta

INTIÑAHUI Kichwa shimimanta shuk rimaymi, chayka “en el ojo del sol” nisha nin. Klaus
Schrefler, kay muskuyta kallarichikka kay “Intiñahui” kunankaman kawsakuk ñawpa kawsaykunapak shunku yachaykunata rikuchinmi nishpa willarka

Chay muskuyka Ingapirka llaktapi kallarirka, chay allpaka antikunapi ashtawan kuyashkami. Chaypimi 3000 tatki hawapi Inti Taytata muchana kuyanapish kuska tiyakun. Kay llaktapika runakuna watan watanta kawsay muyukunata (wachariy, wiñariy, wañuy) raymichin.
Ingapirka Inti Taytapish Killa Mamatapish rikuna kuskapishmi, chaypi imashina hanan pacha allpamamawan shuklla shina kashkata hatunkaywan uchillakaywan kashkatapish taripana kuskami karka. Chaypimi watan watanta rikchaykunawan takikunawan yupaykunawanpish kawsay muyukunapa raymikuna tiyan karka.

Klaus Schreflerpa muskuyka, pimi artista biologo graz llaktapi kawsak, chay iñikuna ñawpa rimaykunawan rurashkami. Ecuador llaktapi kashpami, Klaus kay muskuyta fotografia nishkawan rurankapak yuyay kallarirka. Ña proyecto nishkata rurakushpaka Klaus yuyarirka, kay proyecto nishkata ashatawan alli rikuchinkapakka mushuk ñanta hapinami kani  nishpa, shinaka animación nishkawan rurasha nishpa yuyarirka.

Pelicula

Intiñahuipak llamkayka 2001 watapi kallarirka, Klaus Schreflerpa mushuk ñanta hapishpa, tawka llaktamanta artistakunawanpish kay muskuytaka rurashka karka. Intiñahui muskuymantaka 26 uchillapachawan película nishkata rurashkaka ashtawan sumakmi karka, chayka animación 3D nishkawanmi shuk mana rikushka hawapachamanta kati kati rikchaykunata rikuchin. Películapak shunkuta rurankapakka Klaus Schreflerka Antikuna runa kawsaymanta shukmanta iskunkama, yupaykunapa iñikunata hapishpa rurarka.

Iskun patmatami película nishkapi rikchaykunaka rikurin mana pachawan muskuy shinalla maypi hanan pachaka kutin wiñarin kutin kintiyarinpish. Kay rikchaykunaka, achka hawa hawa nivel tecnologico nishka, Klaus Schreflerpa mashikunapa sinchi llamkashkawanmi rurashka

Mirachina

Kay peliculapak virtual shuyushkakunamanta shuktak proyetokuna llukshirka, chayka tawka kawsaymanta mashikunawan rurashkami karka, Luis Viracocha mashika shuk rikchaytami llakllarka, chay rikchaykunataka rikushpa Klaus Schreflerpash paypak muskuypakpish shuktak rikchaykunata llakllashpa rurarka.
Shinallatak peluculapak modelo virtualkunataka rumikunawanmi Klaus Schrefler mashiwan  Thomas Siegl mashiwanpish yanaparishpa rurashka karka.

Tantarik mashikuna link

Schrefler mashipak kallari yuyay kashpapash shuktak mashikunapashmi kay llankayta rurankapak yanaparkakuna. Shinashpaka ña alliymana llamkayta ruray usharkakuna.

Kallariypika Thomas Sigl y Klaus Schrefler  película nishkata  ruray kallarirkakuna. 2003 watapi Martin Schemitsch mashi kimirirkami. Kipa llamkaytaka Elmar Ranegger mashimi rurarka, payka shuktak video “"Rhythmender Gewalt" shutirishka 2001 watapi  ña Schrefler  mashiwanmi  llamkakurka

Walter Brantner  Dr. Nachtstrom shina riksishkami peliculapak takikunata rurarka. Chaypakka, peliculata rikushpa Klaus Schreflerpak killkashkatapish  katishpami rurashka.

 Pushanakamayukka Georg Brandenburgmi (Quito llaktapika Luis Viracochami karka), Graz llaktaman 2004 watapi Klaus Schrefler mashiwan mármol nishkamanta shuk rikchayta rurankapak rirka.

Kay película nishkapi llamkayka, rimashka kamuta rurashpa, 500 virtula rikkchaykunta rurashpa, DVD maqueta nishkata rurashpa, 15.000 pacha unayarka.

Kaykunatami yupaychashun ninchik link

CineStyria Filmkunst, Bundeskanzleramt, Bundesministerium für Auswärtige Angelegenheiten, Land Steiermark, Land Oberösterreich, Stadt Graz.

 

# 2

…kuchamamapish shutupi tiyakun imashinami inti taytapish ñukanchikkuna ukupi kan...

 

Traduccion : Inti Cartuche

 

Visual Media Art - © 2001 - 2013 Klaus Schrefler